Juridisch

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER SAIL EVENT PARTNERS C.V.

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden ‘webshop’ van Sail Event Partners C.V.;

Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarmee Sail Event Partners in enigerlei vorm, direct of indirect een overeenkomst aangaat;

Evenement: Het nautisch evenement SAIL Amsterdam 2020;

Onderdeel van het Evenement: Een door Sail Event Partners georganiseerd onderdeel van SAIL Amsterdam 2020;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen SEP en Consument in het kader van of verband houdende met een Onderdeel van het Evenement

SAIL Event Partners: De commanditaire vennootschap Sail Event Partners C.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1021 KP) Amsterdam aan het Gedempt Hamerkanaal 257, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60968265.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten, waaronder tevens begrepen overeenkomsten op afstand, tussen Sail Event Partners en Consument en op daaruit ontstane verbintenissen.

Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook nietig is, vernietigd wordt of onafdwingbaar is, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De niet geldige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 3: Inhoud en totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Sail Event Partners en Consument en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen of uitlatingen van Sail Event Partners en Consument.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door Consument.

Een overeenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product.

 

Artikel 4: Prijzen en betalingscondities

Alle tussen Sail Event Partners en Consument overeengekomen prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Sail Event Partners is niet verplicht het product voor de foutieve prijs te leveren.

Betaling dient onmiddellijk bij bestelling te geschieden op één van de wijzen als aangegeven tijdens het bestelproces, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien   enige betaling uitblijft, verkeert  Consument,  nadat        hem  een  redelijke  termijn  is  gesteld, in verzuim.

 

Artikel 5: Levering

Sail Event Partners zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de uitvoering vertraging ondervindt, ontvangt Consument hiervan binnen dertig (30) na de datum van bestellen bericht. Consument heeft  in  dat  geval  het  recht  de  overeenkomst  te  ontbinden.

De opgegeven levertijd is slechts indicatief en kan niet worden beschouwd als fatale termijn. Overschrijding van een termijn geeft Consument geen recht op enige vergoeding van schade.

Als plaats van levering geldt het adres dat Consument ten tijde van het bestelproces aan Sail Event Partners kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 6: Herroeping

Consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, binnen veertien (14) dagen  na het sluiten daarvan te ontbinden. IDeze termijn gaat in op de dag na het aangaan van de overeenkomst.

Indien de aankoop een dienst betreft, vervalt het herroepingsrecht op het moment dat deze volledig is uitgevoerd door SEP.

Ontbinding geschiedt door het doen van een dergelijke mededeling door Consument aan Sail Event Partners.

Gedurende genoemde periode van veertien dagen zal Consument zorgvuldig omgaan met een geleverd product en zal deze niet verder uitpakken dan nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te houden.

Indien door Consument gebruik wordt gemaakt van zijn herroepingsrecht, zal hij een  product volledig en in de originele verpakking aan Sail Event Partners retourneren.

 

Artikel 7: Kosten en terugbetaling in geval van herroeping

Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van eventuele  terugzending voor zijn rekening.

Indien Consument reeds een bedrag heeft betaald, zal Sail Event Partners binnen dertig (30) dagen na eventuele  terugzending tot terugbetaling van het reeds betaalde bedrag overgaan.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van een product  gaat  pas  over  op  het  moment  dat  Consument  al  hetgeen  hij  op grond van de overeenkomst aan Sail Event Partners verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

 

Artikel 9: Afgelasting en wijziging

9.1      SEP is te allen tijde gerechtigd om het Evenement dan wel een Onderdeel van het Evenement wegens overmacht, vanuit veiligheidsoverwegingen en/of in verband met enige instructie van ter zake bevoegde autoriteiten geheel en al af te gelasten of in redelijkheid aan te passen (waaronder, zonder beperking, de verplaatsing van het Onderdeel van het Evenement naar een andere locatie of tijdstip).

9.2      SEP behoudt zich het recht voor om op nautische of veiligheidsgronden de plaats en het tijdstip van uitvoering van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Onder nautische gronden wordt onder meer verstaan de weersomstandigheden, het getij en blokkade van vaarwegen.

 

Artikel 10: Garantie

Sail Event Partners staat ervoor in dat aangeschafte producten  voldoen aan de overeenkomst en aan de gebruikelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

Consument is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt en indien dit niet het geval is, Sail Event Partners onverwijld en ieder geval binnen vijftien (15) dagen schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan wordt de Consument geacht te hebben ingestemd met de staat waarin hij het product heeft ontvangen.

De garantie als bedoeld in deze bepaling geldt niet indien:

Consument het product zelf heeft gerepareerd of bewerkt of dit door derden heeft laten doen

Het product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld of in strijd met de aanwijzingen op de verpakking is behandeld.

 

Artikel 11: Klachten

Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst moet binnen vijftien (15) dagen nadat deze is ontstaan, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Sail Event Partners.

Niet-tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat Consument ter zake zijn rechten verliest, tenzij overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan Consument kan worden tegengeworpen.

 

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Indien Consument tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Sail Event  Partners gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Indien Consument, ook na schriftelijke aanmaning met daarin een redelijke termijn, tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Sail Event Partners gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke of arbitrale tussenkomst te ontbinden waarbij Sail Event Partners tevens aanspraak kan maken op de door haar geleden schade.

 

Artikel 12: Dataprotectie

12.1    Voor het doel van dit artikel 12 zullen de begrippen “verwerkingsverantwoordelijke”, “persoonsgegevens” en “verwerken” de betekenis hebben zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) en de Nederlandse implementatie daarvan in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (gezamenlijk de “Toepasselijke Privacywetgeving”).

12.2    SEP verklaart dat zij zich bij de verwerking van de Relevante Persoonsgegevens zal gedragen (en ervoor zal zorgdragen dat elke door haar daarbij ingeschakelde hulppersoon zich zal gedragen) in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De rechtsverhouding tussen Sail Event Partners en Consument wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit vorenbedoelde rechtsverhouding worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Download