Privacybeleid

Versie 12 April 2024


SAIL Event Partners CV ("SEP"), SAIL Beheer BV, SAIL Activities BV en Stichting SAIL Amsterdam ("SSA") (hierna samen "SAIL") is verantwoordelijk voor de organisatie van SAIL Amsterdam 2025. Het is daarmee ook de verantwoordelijkheid van SAIL om uw privacy te respecteren. Vanwege volledige transparantie met onze betrokkenen heeft SAIL daarom deze Privacyverklaring geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier SAIL omgaat met de persoonsgegevens die SAIL verwerkt. Deze Privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door SAIL. We vragen u daarom deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. SAIL kan deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. De gepubliceerde Privacyverklaring op deze website is altijd de meest recente versie.

SAIL is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.

 

DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Welke informatie verwerkt SAIL en waarom verwerkt SAIL die gegevens?
SAIL verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Zo verwerkt SAIL persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website, bijvoorbeeld voor het analyseren van de manier waarop bezoekers gebruik maken van deze website. Ook verwerkt SAIL persoonsgegevens wanneer u informatie opvraagt via deze website, u onze nieuwsbrief ontvangt, u een overeenkomst aangaat met SAIL voor een arrangement of evenement tijdens SAIL Amsterdam 2025 of wanneer u (eventueel als gast van een derde partij die een overeenkomst met SAIL is aangegaan) SAIL Amsterdam 2025 bezoekt. SAIL verwerkt in deze situaties niet altijd dezelfde categorie persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet in welke situaties welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens wanneer u deze website bezoekt
Totdat u op de website van SAIL Amsterdam 2025, het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatst SAIL geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien van toepassing voor het verwerken van uw bestellingen.

Verwerking van persoonsgegevens die u SAIL verstrekt
U kunt zich via deze website aanmelden om de SAIL-crew te versterken gedurende de periode voorafgaand aan en tijdens SAIL Amsterdam 2025, bijvoorbeeld als vrijwilliger. In deze situatie vraagt SAIL u om onder andere de volgende gegevens te verstrekken via het registratieformulier:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

SAIL heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken en heeft de gevraagde gegevens uit het registratieformulier nodig om alle vrijwilligers op de juiste manier te voorzien van informatie, om een juiste indeling te maken voor SAIL Amsterdam 2025 en om te kunnen responderen. Voor SAIL Amsterdam 2025 werkt SAIL samen met Deedmob. Zij gebruiken de gegevens voor de planningstoolkit en slaan deze gegevens op tot 31 augustus 2025. Alle gegevens worden niet met derden gedeeld. De gegevens worden door Deedmob op de aangegeven datum verwijderd. SAIL mag u na afloop van SAIL Amsterdam 2025 eenmalig benaderen voor vrijwilligerswerk voor SAIL Amsterdam 2030. Daarvoor heeft SAIL inzage in uw gegevens en slaat daarvoor uw volledige naam en e-mailadres op tot 1 juni 2029. Mocht uw bezwaar hebben tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met vrijwilligers@sail.nl.

U kunt zich via de website voorinschrijven voor bepaalde arrangementen tijdens SAIL Amsterdam 2025. In deze situatie vraagt SAIL u onder meer de volgende gegevens te verstrekken:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

SAIL heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken en kan deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om contact met u te kunnen opnemen voor de arrangementen en deze met u af te sluiten en voor het onderhouden van relaties met u.

U zich via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze situatie vraagt SAIL u de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam
 • E-mailadres

Zo kan SAIL u de nieuwsbrief versturen en de relaties met u onderhouden. SAIL verwerkt deze persoonsgegevens op basis van door u gegeven toestemming voor deze verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de website indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens die SAIL niet direct van u heeft ontvangen
Wanneer SAIL overeenkomsten aangaat met een ander partij in het kader van of verband houdende met een door of namens SAIL georganiseerd onderdeel van SAIL Amsterdam 2025, kan het voorkomen dat SAIL uw persoonsgegevens via deze andere partij ontvangt. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer u als gast van deze partij een evenement bezoekt tijdens SAIL Amsterdam 2025. In dergelijke situaties verwerkt SAIL de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres.

SAIL verwerkt deze gegevens voor gerechtvaardigde belangen van SAIL, zoals voor administratieve doeleinden, om uitvoering te geven aan de overeenkomst met deze andere partij, het bieden van een goede dienstverlening, veiligheidsdoeleinden en een efficiënte bedrijfsvoering.

Tijdens SAIL Amsterdam 2025 zal SAIL (eventueel via opdrachtnemers met wie SAIL een overeenkomst heeft) foto’s en videomateriaal opnemen van het evenement en van de bezoekers van het evenement. Dit materiaal kan door SAIL gebruikt worden voor marketingdoeleinden van het SAIL Amsterdam evenement, of kan op de website sail.nl openbaar worden gemaakt. SAIL heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken voor de promotie en marketing van SAIL Amsterdam 2025 en volgende edities van dit evenement.

Bewaartermijn
SAIL bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de eerdergenoemde doelen. Indien noodzakelijk op grond van wettelijk voorgeschreven bewaarplichten, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen, bewaart SAIL uw gegevens voor een langere periode in overeenstemming met deze wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van SAIL of voor de uitvoering van (een deel van) het evenement SAIL Amsterdam 2025, kan SAIL uw gegevens ook delen met andere partijen, namelijk met schippers van de deelnemende schepen aan het evenement. Indien SAIL persoonsgegevens deelt met derden die deze persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, zal SAIL altijd een verwerkersovereenkomst aangaan met deze partij om de bestaande regelgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens na te leven.

Internationale doorgifte
Om te voldoen aan EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte maakt SAIL een zorgvuldige afweging of een afdoende niveau van bescherming kan worden geboden. Waar nodig leggen wij afspraken vast in een doorgifte overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld (Artikel 46, lid 2, sub (c) AVG). Voor meer informatie over de waarborgen inzake internationale doorgifte kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan vermeld in deze Privacyverklaring.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door SAIL:

 • het recht op inzage: u hebt het recht om te weten of SAIL persoonsgegevens van u verwerkt. U kunt een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die SAIL van u verwerkt, samen met andere informatie over hoe SAIL uw persoonsgegevens verwerkt;
 • het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens: indien SAIL persoonsgegevens van u verwerkt die onjuist of onvolledig zijn, kunt u deze laten corrigeren of aanvullen;
 • het recht op vergetelheid (onder bepaalde voorwaarden): u hebt het recht om uw persoonsgegevens die SAIL verwerkt te laten verwijderen;
 • het recht op beperking van de u betreffende verwerking van persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden): u hebt het recht SAIL te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl SAIL een klacht van u onderzoekt die inhoudt dat de persoonsgegevens die SAIL over u heeft, onjuist zouden zijn;
 • het recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SAIL; en
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien u SAIL uw persoonsgegevens zelf heeft verstrekt, hebt u mogelijk het recht om een kopie te ontvangen of een kopie te laten verzenden naar een ander bedrijf (in een digitale vorm) van de persoonsgegevens die u aan SAIL hebt verstrekt.

U kunt deze rechten uitoefenen door bij ons een verzoek in te dienen via het e-mailadres info@sail.nl en/of info@saileventpartners.nl. SAIL is wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen indien u bij ons een verzoek doet uw rechten uit te oefenen. SAIL vraagt u daarom om een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen, maak hiervoor gebruik van de KopieID-app om een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken (meer informatie is beschikbaar via www.rijksoverheid.nl).

Binnen 1 (één) maand na ontvangst van het ingediende verzoek door SAIL, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 (twee) maanden worden verlengd.

DIRECT MARKETING
Het is mogelijk dat u commerciële aanbiedingen ontvangt van SAIL in het kader van direct marketing. SAIL zal u alleen benaderen indien u hiervoor uw toestemming hebt verleend of u eerder van SAIL een product of arrangement hebt afgenomen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, als u dergelijke aanbiedingen niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@saileventpartners.nl.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van de computer. Een cookie bevat gegevens zodat bij elk bezoek aan de website de bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld het inloggen te vergemakkelijken.

Totdat u op de website van SAIL Amsterdam 2025, het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatst SAIL geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Op deze website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

 • Google Analytics (analytische cookie)
 • ​​​​​​Adobe (analytische cookie)
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

KLACHTEN 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SAIL, dan probeert SAIL altijd samen met u tot een oplossing te komen. SAIL wijst u erop dat uw klachten of zorgen over de verwerking van uw persoonsgegevens ook kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Details zijn beschikbaar via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

CONTACTGEGEVENS
De contactgegevens van SEP zijn:

Adres: Danzigerkade 15, A-6, 1013 AP Amsterdam

Telefoonnummer: 06-19101217

E-mailadres: beheerder@saileventpartners.nl

 

De contactgegevens van SSA zijn:

Adres: Danzigerkade 15, A-6, 1013 AP Amsterdam

Telefoonnummer: 06-19101217

E-mailadres: info@sail.nl